Welkom op
Rocking Thals 4 Live


ALGEMENE VOORWAARDEN TICKET VERKOOP ROCKING THALS 4 LIVE GOES COMEDY NIGHT 2019

Artikel 1 – Hoedanigheid
De ticketverkoop van Rocking Thals 4 Live Goes Comedy Night 2019 is het online-verkooppunt voor de voorstellingen georganiseerd door Rocking Thals.

Rocking Thals handelt als organisator voor de eigen activiteiten, met als enige doel geld in te zamelen voor goede doelen. Dit met betrekking tot Music For Life.

Rocking Thals kan ook handelen als dienstverlener voor externe organisatoren in samenwerking met het cultuurcentrum of jeugdhuizen van activiteiten en evenementen. Ze kunnen hierdoor nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen door de externe organisatoren van data, plaats, prijs of annulering van hun activiteiten of evenementen.

Artikel 2 – Betalingswijze
Tickets geboekt via de website van Rocking Thals 4 Live kunnen worden betaald via
Bancontact & iDEAL

Artikel 3 – Kosten Ticket verkoop

Betalingstransacties: per ticket betaald de koper transactiekosten, bij aankoop van het ticket staat dit vermeld en koper verklaard dit gelezen te hebben en hiermee akkoord gegaan is

Artikel 4 - Terugbetaling

Aangekochte tickets worden in geen enkele omstandigheid terugbetaald.

Enkel indien er onvoldoende belangstelling is of bij annulering door het gezelschap, kan een voorstelling geannuleerd worden.
De ticketprijs wordt dan terugbetaald exclusief transactiekost of administratieve kost.

Artikel 5 – e-tickets

Na de betaling online worden de e-tickets automatisch per e-mail verstuurd.
Deze e-tickets of inschrijvingsbewijzen zijn in pdf-formaat.
E-tickets zijn voorzien van een unieke barcode. Bij het betreden van de zaal moet het ticket( digitaal of geprint) worden voorgelegd aan het zaalpersoneel.
Elk ticket kan slechts 1 keer gebruikt worden, na het scannen is het ticket niet meer geldig.
indien er vermoede is van fraude zal de toegang naar de zaal verboden worden.
Koper levert daarom voor een duidelijk scanbare e-ticket. Indien dit niet het geval is zal de toegang verboden worden.

Artikel 6 – verlies of diefstal

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van tickets.
En zal verloren of gestolen tickets dan ook niet terug kunnen betalen

Artikel 7 -misbruik

De kopers van tickets van Rocking Thals zullen zich onthouden van de verkoop van deze producten tegen woekerprijzen en ze maken zich sterk dat eventuele nieuwe houders van deze tickets zich eveneens zullen onthouden van de verkoop van tickets tegen woekerprijzen. Een woekerprijs is elke prijs boven de officiële verkoopprijs vastgelegd door Rocking Thals 4 Live.

Wanneer verkochte producten te koop worden gesteld tegen woekerprijzen, dan zullen de houders van deze producten de toegang tot het desbetreffende activiteit worden geweigerd.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

Rocking Thals 4 Live hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd (online ticket verkoop). In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Rocking Thals 4 Live geeft u daarbij de volgende garanties:

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens in onze ticketshop en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de webmaster.

Rocking Thals 4 Live treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

De door u opgegeven persoonsgegevens worden bijgehouden om controles te kunnen uitvoeren.

Tevens worden deze gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden bij eventuele veranderingen of annulering van de voorstelling.

Artikel 9

De natuurlijke of niet-natuurlijke persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan.

Artikel 10

Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, zullen alle modellen van het ticket, grafische ontwerpen en informaticasoftware die door Rocking Thals 4 Live werden ontwikkeld, zijn enig eigendom blijven en mogen in geen enkel geval herbruikt of nagemaakt worden.

Artikel 11

De aanschaf van een ticket houdt ook in dat de kopen de gebruiksregels van de organisatoren onderschrijft.

- De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en gebeurlijke ongevallen van persoonlijke materialen.

- De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.

- Bij aanvang van de voorstelling worden de deuren gesloten. Enkel tijdens eventuele pauzes kan je alsnog plaatsnemen.

- Het is verboden tijdens de voorstelling te fotograferen, geluid- of beeldopnames te maken.

- Het gebruik van een mobiele telefoon is niet toegelaten en dient voor de voorstelling uitgeschakeld te worden.

- Er mag geen eten of drank mee naar buiten genomen worden.

Artikel 12

De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaard zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.

.